Epitafium Ferberów

PL:

Epitafium Konstantyna Ferbera (po 1656 r.)

Czarny marmur, piaskowiec gotlandzki, alabaster, wym.: 570 x 380 cm.  

Ród Ferberów był jednym z najbardziej wpływowych i bogatych w Gdańsku. Głównym elementem epitafium jest owalna tablica z inskrypcją w języku łacińskim, która sławi ród Ferberów. Tablicę otacza dębowy wieniec (symbol nieśmiertelności). Zdobią ją również przedmioty symbolizujące warstwy społeczne epoki oraz ptaki siedzące na księgach: kogut i sowa, które nawiązują do znajdujących się nad gzymsem lampki oliwnej i klepsydry – wyrażających przemijanie. Na dole znajdują się herby rodziny Ferber (trzy głowy dzika) oraz rodziny von Dumsdorff (pochodziła z niej żona burmistrza Konstantyna). Nad gzymsem po środku został wyrzeźbiony spadający chłopiec, jest to nawiązanie do historii z dzieciństwa Konstantyna, który cudem przeżył upadek z okna. Po bokach chłopca znajdują się chmury i trąby opatrzone banderolami z napisami, które po przetłumaczeniu brzmią „Przyjdźcie na sąd, zmarli, powstańcie!”. Wyżej znajdują się dwie gałęzie oliwne oznaczające zwycięstwo oraz zamknięta korona (korona żywota), która jest nagrodą, dla tych, którzy dostąpili zbawienia, zapowiedziana w apokalipsie (Ap. 2, 10).  Dolną część wieńca zdobi czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami. Z jej oczodołów wije się wąż z jabłkiem w pysku – symbolizujące śmierć i grzech pierworodny.  Kłosy zboża wystające zza czaszki symbolizują zmartwychwstanie.

ENG:

The Epitaph of Constantine Ferber  (after 1656)

Black marble, Gotland sandstone and alabaster, dim.: 570 x 380 cm.

The Ferber family was one of the most influential and rich in Gdańsk. The main element of the epitaph is an oval plaque with an inscription in Latin that praises the Ferber family. The plaque is surrounded by an oak wreath (symbol of immortality). It is also decorated with objects symbolizing the social layers of the era and birds sitting on the books: a rooster and an owl, which refer to the oil lamps and hourglasses above the cornice – the symbols of passing. At the bottom there are the coats of arms of the Ferber family (three heads of the boar) and the von Dumsdorff family (his wife’s family). Above the cornice in the middle, there is a falling boy, which is a reference to the childhood story of Constantine who miraculously survived the fall from the window. On the sides of the boy there are clouds and trumpets with bands bearing the inscriptions which translate as „Come to judgement, dead, stand up!”. Above there are the two olive branches symbolizing victory and the closed crown (crown of life), which is a reward for those who have been saved, announced in the apocalypse (Rev. 2, 10). The lower part of the wreath is decorated with a skull with crossbones. A snake winds its way through the skull’s eye sockets with an apple in its mouth – symbolizing death and the original sin. The ears of grain protruding from behind the skull symbolize the resurrection.